'ประวิตร'สั่งแก้ปัญหาสมัชชาคนจนให้เป็นรูปธรรม มอบ'ธรรมนัส'หาข้อยุติ

'ประวิตร'สั่งแก้ปัญหาสมัชชาคนจนให้เป็นรูปธรรม มอบ'ธรรมนัส'หาข้อยุติ

"ประวิตร" นำถก แก้ปัญหาสมัชชาคนจน สั่ง เร่งมือให้เป็นรูปธรรม รับข้อเรียกร้อง การใช้ประโยชน์ที่ดิน งดภาษีบุคคลธรรมดาจากการขายที่ดิน ขอรับค่าทดแทน หากออกจากพื้นที่ มอบ "ธรรมนัส" หาข้อยุติ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้คำสั่ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ซึ่งมีความคืบหน้าในภาพรวม พร้อมกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัด การแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรม รวดเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกเดือน

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบ ข้อเสนอของสมัชชาคนจน พร้อมรับข้อเรียกร้องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ การขอใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน ,การของดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และการขอรับค่าทดแทน กรณีต้องออกจากพื้นที่ เป็นต้น

พล..ประวิตร ได้กำชับคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนให้ครอบคลุมทุกมิติและให้ได้ข้อยุติโดยเร็วพร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา และหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล..ประวิตร  ยังได้มอบหมายให้ ..ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดฯ ลงพื้นที่จริง เพื่อติดตาม การแก้ไขปัญหาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ซึ่งจะทำให้สมัชชาคนจนได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นธรรม อย่างรวดเร็ว อีกด้วย