ทั่วไป

เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่งรองรับ Phuket Sandbox

ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่งรองรับ Phuket Sandbox พร้อมจัดทำข้อกำหนดทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แบบวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากโครงการ Phuket Sandbox ที่ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมจัดทำข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แบบวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ และ สถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต ซึ่งทั้ง 4 แห่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นการรับรองว่า สถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19 อีกทั้งมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิด Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว

สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยว ได้มีการจัดทำข้อกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้าชมและเข้าใช้สถานที่ รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งยังได้มีการกำหนดจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มระยะห่างและลดความแออัดในการเข้าเยี่ยมชม อาทิ

1. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย หาดในยาง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 200 คน/วัน, หัวแหลม-อ่าวปอ, หาดลายัน และ จุดชมวิวเครื่องบินขึ้น-ลง หาดไม้ขาว ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 100 คน/วัน โดยในเรื่องสถานที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) วันละ 2 รอบ มีการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา เป็นต้น

ส่วนในเรื่องความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว 96% ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ในเรื่องความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ได้มีจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์ด้านการกู้ชีพและกู้ภัย ในกรณีฉุกเฉิน มีการจำกัดนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถล่วงหน้า ผ่านแอพ QueQ มีจุดคัดครองบริเวณด่านเก็บค่าบริการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้มีการ Cheek – in / Cheek – Out ผ่านแอพ ไทยชนะ ด้วย

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ 1) ห้ามขีดเขียน 2) ห้ามสูบบุรี่ 3) ห้ามบรรจุภัณฑ์พลาสติก 4) ห้ามทิ้งขยะ 5) ห้ามก่อกองไฟ 6) ห้ามเสียงดัง 7) ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8) ห้ามปีน/ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง และ 9) ไม่นำพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย น้ำตกบางแป และ น้ำตกโตนไทร ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 150 คน/วัน โดยในเรื่องสถานที่ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้บริเวณน้ำตกบางแป และ น้ำตกโตนไทร มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) วันละ 1 รอบ ในเรื่องความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว 90% และให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ว มีจุดคัดครอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว และให้ลงทะเบียน QR Code ด้วย

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้แก่ 1) ห้ามล่าสัตว์ 2) ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิด 3) ห้ามเก็บพันธุ์ไม้/ดอกไม้ 4) ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในศูนย์ฯ และ 5) ห้ามก่อกองไฟ

3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย วัดเจริญสมณกิจ, จุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ, ศาลเจ้าพ่อเขาโต๊ะแซะ, จุดชมลิง, จุดให้อาหารลิง, และลานออกกำลังกาย โดยในเรื่องสถานที่และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) มีการจัดการทุกวัน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ตลอด 24 ชม. มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวหรือสแกน QR-Code หมอชนะ ตลอดจนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา กำหนดให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ อีกทั้ง จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร นอกจากนี้ ให้มีการทำความสะอาดเครื่องออกกาลังกายสม่ำเสมอ และไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตลอดจนให้เหลื่อมเวลาและลดเวลาทำกิจกรรม ด้วย

4. สถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย โครงกระดูกวาฬบรูด้า, พะยูน, แอ่งน้ำจำลองเลี้ยงดาวทะเลปลิงทะเล, ปลาว่ายน้ำกลับหัว, ป่าโกงกางจำลอง, ปลาในแนวปะการัง, ฉลามกบฉลามหูดำ, โชว์ดำน้ำให้อาหารปลา, และปลาหมอทะเล โดยสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต แห่งนี้ มีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,000 คน/วัน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) โดยงดการใช้ถุงพลาสติกในการจำหน่ายสินค้า และให้มีการแยกประเภทถังขยะ

โดยในด้านความพร้อมของสถานที่และบุคลากร ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีระบบกล้องวงจรปิด กำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมทุกคน ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทำเครื่องหมายเว้นระยะ 1-2 เมตร กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน (ที่แพทย์อนุญาต) ไปฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาดพื้นที่ที่สัมผัสบ่อยด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ จัดหาแอลกอฮอล์เจลให้ผู้เข้าชม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าชมทุกคน และให้ผู้เข้าชมทุกคนลงทะเบียนก่อนเข้าชมหรือลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต และการทำกิจกรรมทางทะเล ได้แก่ 1) ไม่เก็บทุกสิ่งที่มีชีวิตในทะเลไปเป็นของที่ระลึก 2) ไม่เหยียบย่ำบริเวณแนวปะการัง 3) ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิด 4) ไม่ทิ้งขยะลงในท้องทะเล 5) ไม่ซื้อของที่ระลึกที่ทำจากปะการัง สัตว์ทะเล เป็นส่วนประกอบ 6) ไม่นำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป 7) ไม่ทิ้งสมอในแนวปะการัง ผูกเรือไว้ในทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดได้