'นายกฯ'ค้าน'แก้รธน.'ม.144,185 ชี้หลักการป้องกันทุจริตถูกต้องแล้ว

'นายกฯ'ค้าน'แก้รธน.'ม.144,185 ชี้หลักการป้องกันทุจริตถูกต้องแล้ว

"อนุชา" เผย นายกฯ ค้าน แก้รธน. ม.144,185 เปิดทาง ส.ส.แปรญัตติงบฯ ก้าวก่ายแทรกแซง ชี้ เป็นหัวใจสำคัญป้องกันทุจริต เป็นหลักการถูกต้องแล้ว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 144 และ 185 เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักการสำคัญห้ามมิให้ .. และ .. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่สามารถลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้เท่านั้น  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐธรรมนูญ 2560  นายกรัฐมนตรียังเห็นว่า การจัดทำข้อเสนอโครงการในแต่ละจังหวัด  ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านกระบวนในส่วนต่างๆ ได้ ในส่วนของมาตรา 185 ที่ระบุว่า ..หรือ ..ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใด อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้ว

นายกรัฐมนตรียังติดตามการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 1 ในวันนี้ และทราบว่า จะมีการเสนอขอแก้ไข..144 และ .185  ดังนั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประชาชนคนหนึ่ง จึงไม่เห็นชอบกับการเสนอให้แก้ไขในครั้งนี้  เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางตรงทางอ้อมนายอนุชา กล่าว