ธ.ก.ส. ขยายเวลาสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ดอก 4% ถึง 30 เม.ย.69

ธ.ก.ส. ขยายเวลาสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ดอก 4% ถึง 30 เม.ย.69
23 มิถุนายน 2564
223

ธ.ก.ส.ขยายเวลาจ่ายเงินกู้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท ถึง 30 เม.ย. 2569 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ได้แก่

 • ตราด
 • จันทบุรี
 • ระยอง
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ชุมพร
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • นราธิวาส
 • สตูล
 • ตรัง
 • ภูเก็ต
 • พังงา
 • กระบี่
 • ระนอง

วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2563 นั้น  เพื่อให้การดำเนินงาน    มีความต่อเนื่อง  สามารถบรรเทาปัญหาด้านสภาพคล่อง และทำให้ผู้ประกอบการประมงมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปรับปรุงเรือประมง  ปรับเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์การประมงให้ถูกต้อง ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU)  พัฒนาและยกระดับการทำประมงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลให้อยู่อย่างยั่งยืน  ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาการจ่ายสินเชื่อไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2569

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และขอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กับกรมประมงไว้แล้ว

โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยส่วนที่เหลือแทน  กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 7 ปี นับจากวันกู้ ในส่วนของหลักประกัน สามารถใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บุคคลค้ำประกัน  หลักประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) / หรือหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

162443680027

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการดังกล่าวกับ ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 1,761 ราย จำนวนเงิน 543 ล้านบาท อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดข้างต้นหรือสอบถามที่ Call Center 02 555 0555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง