สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ กว่า 8 ล้านโดส

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ กว่า 8 ล้านโดส

ศปก.ศบค. รายงานยอดผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ แล้วกว่า 8 ล้าน ประชาชนทั่วไป 2.6 ล้านคน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) สรุปยอดฉีดวัคซีน-19 ทั่วประเทศ สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 22 มิ.ย. 64 จำนวน 8,148,335 โดส ผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 165,673 ราย สะสม 5,678,848 คน ผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 75,966 ราย สะสม 2,227,848 คน

รูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 22 มิ.ย. 64

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 740,433 คน คิดเป็นร้อยละ 104 และเข็ม 2 จำนวน 652,765 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 เทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 7 แสนคน

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 564,965 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และเข็ม 2 จำนวน329,492 คน เทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 1.9 ล้านคน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 260,237 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และเข็ม 2 จำนวน138,853 คน คิดเป็นร้อยละ13.9 เทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 1 ล้านคน

ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 553,350 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และเข็ม 2 จำนวน 121,549 คิดเป็นร้อยละ 2.3 เทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 5 ล้านคน

กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 2,663,104 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และเข็ม 2 จำนวน 1,005,458 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 เทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 28 ล้านคน

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเข็ม 1 จำนวน 1,062,432 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และเข็ม 2 จำนวน 55,697 คน คิดเป็น 0.4 เทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 12.5 ล้านคน

รูปภาพ

สำหรับพื้นที่ กทม. ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64 จำนวน 89,887 โดส โดยได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 68,226 ราย และได้รับวัคซีนเข็ม 2 จำนวน 21,661 ราย ทำให้ตอนนี้มียอดการให้วัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 22 มิ.ย. 64 จำนวน 2,507,750 โดส

รูปภาพ

แยกตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 22 มิ.ย. 64 กลุ่มประชาชนทั่วไปยังเป็นสัดส่วนที่ได้รับวัคซีนทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 มากที่สุด โดยคิดเป็น 62% และ 55% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด

รูปภาพ