เศรษฐกิจ

สังกะสี เมตริกตันละ 90,210.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                 (บาท / หน่วย)

1.สังกะสี                        เมตริกตันละ    90,210.00

2.ทองคำ                        กรัมละ            1,789.89

3.เงิน                            กรัมละ                 26.63

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 21 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162426838515