มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวบ.ไทยเบฟฯกว่า 7 หมื่นคน

มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวบ.ไทยเบฟฯกว่า 7 หมื่นคน
19 มิถุนายน 2564
22,249

มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวบ.ไทยเบฟฯกว่า 7 หมื่นคน หลัง "ฐาปน สิริวัฒนภักดี" แม่ทัพไทยเบฟฯ ยื่นจดหมายร้องขอ

จากหนังสือที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เผยแพร่เป็นการเร่งด่วนที่สุด ส่งหาผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา มีใจความว่า..

ด้วยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ.600/2564 ลงวันที่ 8 มิ..2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้บริษัทด้วยแล้ว

162409610390

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟฯ ลงนามโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19” ความว่า..

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการฉีดวัคซีนป้องกันการเผยแพร่ของไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนทั่วประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งเรียนให้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัดแจ้งมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัด โดยจัดหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง(มีเอกสารแนบท้ายระบุจำนวนพนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัท) บริษัทไทยเบฟฯ ได้แจ้งจำนวนพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความจำเป้น และต้องการรับวัคซีน

ในการนี้ บริษัท ไทยเบฟฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ในการจัดฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัทที่มีความจำเป็น และต้องการฉีดวัควีนใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้นายปะระวิช สุขุมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ประสานในรายละเอียดต่อไป 

162409630680

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไทยเบฟฯ ยืนยันแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เรื่อง ไขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาดซึ่งมีรายละเอียดการกำหนดให้มีช่องทางการลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.จองผ่านหมอพร้อม”(LINE OA และ Appliction) 2.นัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. หรือองค์กร และ 3.ลงทะเบียน จุดฉีด(On-Sote Registration) 

162409971550

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง