เปิดระบบความพร้อมเตรียมรับนักท่องเที่ยว 'Phuket Sandbox'

เปิดระบบความพร้อมเตรียมรับนักท่องเที่ยว 'Phuket Sandbox'
17 มิถุนายน 2564
329

'กรมควบคุมโรค' ชื่นชมภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง'Phuket Sandbox' สามารถ'ฉีดวัคซีน'เข็มแรกให้กับประชาชนแล้วกว่า 3 แสนราย หรือเกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ เพื่อสร้าง 'ภูมิคุ้มกันหมู่'

วันนี้ (16 มิ.ย. 2564) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ประชุม 'คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ' ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ขอชื่นชม 'คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ'จังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการ 'วัคซีนโควิด 19' เกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิด 'ภูมิคุ้มกันหมู่'

โดยกลุ่มที่จะต้องได้รับการ 'ฉีดวัคซีน'อย่างครอบคลุม คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว แรงงานในธุรกิจอื่นๆ แรงงานต่างชาติ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทางภูเก็ตไม่ทอดทิ้งและได้บริการ'ฉีดวัคซีน'ให้กับกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มแรกๆ โดยทาง 'ศูนย์ฉีดวัคซีน' มีการจัดเตรียมรถกอล์ฟและวิลแชร์ไว้บริการ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรประมาณ 547,584 คน และมีเป้าหมายในการ'ฉีดวัคซีน'ให้กับประชาชน จำนวน 383,308 คน หรือ 70% ของประชากรในพื้นที่ โดยแผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม

โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน (ร้อยละ 63.3) ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน (ร้อยละ 30.2) และจำนวนประชากรคงเหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เหลือเพียงจำนวน 119,732 คน  • แผนการเตรียมพร้อม 'Phuket Sandbox'

ส่วนในเรื่องการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+

ขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวน 280 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว ซึ่งการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต 'Phuket Sandbox' ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป

สำหรับการเฝ้าระวังติดตามจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต หากพบพบผู้ป่วยเกิน 13 รายต่อวัน อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน'Phuket Sandbox'

  • 'Phuket Sandbox' เปิดเกณฑ์พิจารณ์ 4 ข้อ

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงาน 'Phuket Sandbox' ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1.ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

2.ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว

3.ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา

4.ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆ ได้

โดยแนวทางดังกล่าวถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ศบค. เห็นชอบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 'กรมควบคุมโรค' โทร.1422

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง