"เกษตรฯ" เร่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีพื้นที่เก็บน้ำเพิ่ม2.1 พัน ลบ.ม/ราย

17 มิถุนายน 2564
8,388

"เกษตร" เร่งโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขีดเส้น อีก 7 เดือนต้องได้ตามเป้า หลังเกษตรกรร่วมเพียง 2.9 หมื่นราย ขุดสระเก็บน้ำเสร็จแล้ว 5.8 พันบ่อ บีนหลังจบโครงการเกิดพื้นที่เกษตรยั่งยืน 1.9 แสนไร่ มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่ม 2.1 พัน ลบ.ม/ราย

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วงเงิน 9.8 พันล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนก.ค. 2563 และวางเป้าหมายจะต้องพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ให้ครบ 4,009 ตำบล มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 32,000 ราย และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ 16,000 ราย ให้แล้วเสร็จภายในธ.ค. 2564 หรือในอีก 7 เดือนข้างหน้า

ขณะนี้การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 85 % ใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมคัดเลือกจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วม 29,537 ราย จากเป้าหมาย 32,000 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป 28,166 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) 1,371 ราย ส่วนกิจกรรมคัดเลือกจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล มีการจ้างงานแล้ว 14,078 ราย จากเป้าหมาย 16,000 ราย และได้จัดส่งคู่มือมือการปฏิบัติงานแล้วจำนวน 50,000 เล่ม และได้มีการเช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 ตำบลฯอีกด้วย

อย่างไรก็ตามมี 2 กิจกรรมที่ล่าช้าไปจากแผน คือ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่และกิจการการขุดสระเก็บน้ำหรือกิจกรรมการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยขณะนี้มีเพียง 6 จังหวัดที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว คือ กระบี่ นครปฐม น่าน ระนอง ลำพูน และนครนายก และกำลังอยู่ระหว่างจัดอบรมอีก 64 จังหวัด สำหรับสาเหตุที่เกิดความล่าช้าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหลังสถานการณ์การคลี่คลายลงจะเร่งจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เสร็จตามแผน

ส่วนผลดำเนินงานกิจการการขุดสระเก็บน้ำหรือกิจกรรมการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ถือเป็นกิจกรรมที่มีความล่าช้ามากที่สุด มีการดำเนินการเสร็จ 5,801 บ่อ สาเหตุความล่าช้าเกิดจากเกษตรกรบางรายยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ และบางพื้นที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูก จึงไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำได้

“ปัญหาเกิดได้แต่เป้าหมายต้องไม่เปลี่ยน เกษตรกรจะต้องได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด ติดตามงานอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาใดให้เร่งรายงานมายังกระทรวงเกษตรฯ ในทันที“

โดยหลังกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปขุดสระเก็บกักน้ำและปรับปรุงดินเรียบร้อยก็มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงไปแจกปัจจัยการผลิต ด้านพืช สัตว์ ประมงต่อไป รวมทั้งมีแผนที่จะต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกหลายอย่าง นำมาเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เกิดขึ้นในชุมชนตามมาอีกมากมายในอนาคต

สิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรไทยจากความสำเร็จของ “โครงการ1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ในอนาคตคือ ประเทศไทยจะมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม 192,432 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อราย และเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่ม รวมทั้งจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่จำนวนกว่า 3.2 หมื่น ราย ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง