18 มิ.ย.นี้ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ปิดยื่น 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 1

18 มิ.ย.นี้ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ปิดยื่น 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 1
16 มิถุนายน 2564
1,597

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งปิดยื่นขอจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 วันที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา ชี้หลังจากยื่นมาแล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกกรณี-อัพเดทยอดลงทะเบียนจองวัคซีนวันนี้เฉียด 1.3 หมื่นองค์กร 4.2 ล้านราย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศ สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 เข้ามาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามนโยบาย ศบค. ในการจัดสรรวัคซีน ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้ท่านยื่นเอกสารรับรองเพิ่มเติมเพื่อมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรในชุดแรกตามหลักเกณฑ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

  • เอกสารทำแผนจัดลำดับกลุ่มก่อนหลังในการจัดสรรวัคซีนพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสถานการศึกษา กลุ่มอาชีพบริการ (อาหาร ตลาด สถานบริการ เป็นต้น) กลุ่มภาคการผลิต กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น
  • หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเรื่องความจำเป็นในการขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือก และเห็นชอบลำดับความสำคัญของกลุ่มอาชีพหรือกิจกรรมที่จำเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดในท้องถิ่นท่าน ตามหนังสือ
  • หนังสือรับรองว่าท่านได้ใช้งบประมาณตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในแนวทางการใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นท่านเพื่อจัดหาวัคซีนตัวเลือกตามประกาศหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
  • หนังสือยืนยันว่าท่านได้ดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนนี้เป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล สำหรับการจัดส่ง SMS ยืนยันการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก

162384558599

องค์กรนิติบุคคลอื่น

• หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

• เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล สำหรับการจัดส่ง SMS ยืนยันการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก

การยื่นเอกสารประกอบครบถ้วนจะทำให้กระบวนการพิจารณาจัดสรรวัคซีนสำหรับหน่วยงานท่านรวดเร็วขึ้น

สามารถจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมมาได้ทางอีเมล์ : [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อดำเนินการจัดสรร ในชุดแรกต่อไป

สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ตัวเลือกในระยะที่ 1 จะต้องชำระเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวนและบริจาค 10% ของจำนวนมูลค่าวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกจากคณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

162384532331

รายงานผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ยอดองค์กรเพิ่ม จำนวน 2,782 องค์กร ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่ม 581,793 คน ยอดองค์กรสะสม จำนวน 12,793 องค์กร ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 4,242,409 คน

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 .

สำหรับองค์กรที่ยื่นความประสงค์ผ่านระบบเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง จำนวนวัคซีน” ได้ทุกกรณี

1623845325100

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง