วิกฤติโควิด 'ขยะพลาสติก' กทม. เพิ่ม 60%

วิกฤติโควิด 'ขยะพลาสติก' กทม. เพิ่ม 60%

เปิดผลสำรวจ วิกฤติโควิด "ขยะพลาสติก" กทม. เพิ่ม 60%

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรายงานว่าสถานการณ์โควิด- 19 ระบาดรอบใหม่ หน่วยงานต่างๆ ให้ทำงานที่บ้าน การเติบโตของฟู้ด ดิลิเวอรี่ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 % ส่งผลให้ขยะพลาสติกกลับมา เพราะการสั่ง 1 ออเดอร์ สร้างขยะอย่างน้อย 7 ชิ้น ส่งผลให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากเดิมมีขยะพลาสติกประมาณ 12-13% ของขยะทั้งหมด

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่า 60% ของขยะทั้งหมด และขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กลับลดลงจากเดิม 27% เหลือเพียง 19% ดังนั้น ขยะทั่วๆ ไปที่มีอยู่ประมาณ 27.8 ล้านตัน สามารถบริหารจัดการขยะได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ส่วนอีกครึ่งยังคงเป็นปัญหาอยู่

ปัจจุบันท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการขยะ ซึ่งท้องถิ่นประมาณ 7,000 แห่ง มีการบริหารจัดการเพียง 2,600 แห่ง และมีระบบที่จัดการขยะอย่างถูกต้องเพียง 15% เท่านั้น การจัดการขยะ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คงดำเนินการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะภาคเอกชน และประชาชนทุกคน

162380558979