เช็คให้แล้ว www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส' 3 เช้านี้

เช็คให้แล้ว www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส' 3 เช้านี้

ตรวจสอบด่วน เช็คให้แล้ว www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" เช้านี้

การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ์ เช้าวันนี้ 14 มิ.ย. 2564 เช็คเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  เวลา 6 โมงเช้านี้ยังเช้าได้

162362544697

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

1. สาระสำคัญของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (โครงการฯ)
1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1.1) เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือเป็นร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการร้านค้า)


(1.2) เป็นผู้ประกอบการบริการที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็น ผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือเป็น ผู้ประกอบการบริการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ประกอบการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการบริการ)


(1.3) เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล ต้องเป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ)


(1.4) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะ)


(2) รายการประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ให้เป็นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com 
(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(4) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

162362563354

1.3 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ


(1) กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร
(2) กรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการบริการ หรือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  เวลา หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิด รับสมัคร

(3) กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ และผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


1.4 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
(5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(7) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
(8) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก


1.5 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของประชาชน
(1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
(2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว


1.6 รัฐจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการ กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐจะชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ประชาชนต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g- Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
(2) ต้องมีการซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการกันจริง
(3) การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือวิธีการอื่นใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว

(4) จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน โดยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน และไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯทั้งนี้ สามารถสะสมมูลค่าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนสุดท้ายของช่วงสามเดือนแรกไปใช้ต่อ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ได้ โดยสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
(5) ค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
(6) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน


1.7 รัฐจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายตามข้อ 1.6 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ตามโครงการฯ ไม่เกิน 31 ล้านหมายเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิได้ ในภายหลัง


1.8 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 1.6 จะพิจารณาเมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 1.7 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ162362564816

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด
2.2 ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ
2.3 หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
2.4 กระบวนการพิจารณาและดำเนินการตามข้อ 2.3 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


3. ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
* “ข้าพเจ้า” หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ *
3.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) และบริการวอลเล็ต สบม.


3.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) และบริการวอลเล็ต สบม. ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ


3.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต


3.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
3.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าในข้อ 3. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 3.3


3.6 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน โดยกระบวนการพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


3.7 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด


3.8 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย