การเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษอีอีซี

การเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษอีอีซี
10 มิถุนายน 2564
127

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ได้มีแต่พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อีอีซียังมีพื้นที่การเกษตรมีจำนวนไม่น้อยดังนั้น นโยบายอีอีซี จึงต้องให้ความสำคัญ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ได้มีแต่พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อีอีซียังมีพื้นที่การเกษตรมีจำนวนไม่น้อยดังนั้น นโยบายอีอีซี จึงต้องให้ความสำคัญ "โครงการการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ.2565-2569 จากเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อประเมินศักยภาพการรองรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จังหวัดระยอง)

ได้ระบุถึง การคำนวณพื้นที่เพาะปลูกต่อจำนวนประชากรหนึ่งคนจากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่อีอีซีพื้นที่ทั้งหมด 8,291,250ไร่ โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 5,283,664  ไร่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 9ประเภท ได้แก่ พื้นที่นา 897,263ไร่ พืชไร่ 1,063,807 ไร่ ไม้ยืนต้น 2,392,103 ไร่ ไม้ผล 422,905ไร่ พืชสวน 9,490 ไร่

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 65,673 ไร่ พืชน้ำ 296 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 431,375 ไร่ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 725 ไร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง