เกียรตินาคินเผยได้รับข้อเสนอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว'BA-กองฯสนามบินสมุย'

เกียรตินาคินเผยได้รับข้อเสนอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว'BA-กองฯสนามบินสมุย'

บลจ.เกียรตินาคิน เผย ได้รับข้อเสนอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง BAและกองทุนอสังหาสนามบินสมุยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง(บลจ.)ทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่27 พ.ค.2564 บริษัทจัดการได้รับข้อเสนอการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือBA และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (กองทุนรวม) 

โดยขณะนี้ บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอดังกล่าว และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง และขอเรียนว่ากองทุนรวมยังมิได้เป็นคู่สัญญาใด ๆ กับ BA เกี่ยวกับข้อเสนอยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็วต่อไป