เปิดข้อเสนอเจ้าหนี้ 'การบินไทย' แห่ขอแก้แผนฟื้นฟู 'สกัดหนี้สูญ'

เปิดข้อเสนอเจ้าหนี้ 'การบินไทย' แห่ขอแก้แผนฟื้นฟู 'สกัดหนี้สูญ'

ประชุมเจ้าหนี้การบินไทยไร้ข้อสรุป เลื่อนโหวตรับแผนฟื้นฟูไป 19 พ.ค.นี้ เจ้าหนี้ 14 รายแห่ยื่นแก้ไขแผนหวังได้ชำระเงินคืนครบ “ออมสิน” ชงกันเงินสำรองไว้จ่ายหนี้ “สหกรณ์” ขอแปลงดอกเบี้ยเป็นทุน ขอเพิ่มดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีที่ 9 เป็น 4%

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า การประชุมเจ้าหนี้การบินไทยวันที่ 12 พ.ค.2564 ยังไม่ลงมติรับแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเลื่อนไปลงมติวันที่ 19 พ.ค.นี้ เวลา 9.00 น.

สำหรับสาเหตุการดังกล่าวเพราะการหารือวาระที่ 1 การรับรองแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการมีเจ้าหนี้ 14 ราย รวมผู้ทำแผนเป็น 15 ราย คิดเป็น 0.1% ของเจ้าหนี้ทั้งหมด 1.3 หมื่นราย ยื่นขอแก้ไขแผน และมีรายละเอียดมากทำให้มีเวลาพิจารณาน้อย ซึ่งส่งผลให้เจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์และเจ้าหนี้รายอื่นรวม 20 ราย ขอเลื่อนการลงมติ ซึ่งทำได้ตามกฎหมาย

แหล่งข่าวจากการบินไทย กล่าวว่า ข้อเสนอเจ้าหนี้ทั้ง 14 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการขอเพิ่มดอกเบี้ย ซึ่งการบินไทยทำไม่ได้เพราะปัจจุบันไม่มีรายได้เข้ามาเหมือนสถานการณ์ปกติ และมีหนี้ 1.6 แสนล้านบาท เมื่อรวมหนี้สินระยะยาวมีมากกว่า 4.1 แสนล้านบาท แต่ข้อเสนอของเจ้าหนี้เรื่องการปรับแผนดำเนินธุรกิจ หรือข้อเสนอที่สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูก็รับไว้ไปปรับปรุงในแผน

แหล่งข่าวเจ้าหนี้การบินไทย กล่าวกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า การประชุมครั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้เจ้าหนี้ 14 ราย ชี้แจงการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยส่วนใหญ่เป็นการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูเพื่อสร้างความมั่นใจในการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แต่ละราย

ธนาคารออมสิน ขอให้ผู้บริหารแผนฟื้นฟูในกรณีที่หนี้รายใดถึงกำหนดชำระตามแผน แต่คำขอรับชำระหนี้ยังมีข้อโต้แย้งและยังไม่มีคำสั่งถึงที่สิ้นสุด ให้ผู้บริหารแผนกันเงินสำรองไว้ตามจำนวนหนี้ตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาล และให้ชำระเมื่อได้รับคำสั่งถึงที่สุด 

ธนาคารกรุงเทพ เสนอขอเพิ่มผู้บริหารแผนฟื้นฟู 4 คน คือ นายไกรสร บารมีอวยชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธนาคารกรุงเทพ และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และปัจจุบันเป็นกรรมการธนาคารกรุงเทพ เพิ่มเติมจากเดิมที่การเสนอชื่อผู้ทำแผนมาแล้ว 2 คน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอแปลงดอกเบี้ยพักตั้งแต่ปีที่ 3 แปลงเป็นทุน จากเดิมที่จะมีการจ่ายดอกเบี้ยในปีสุดท้ายของอายุหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้บางรายการครบกำหนดชำระและถูกขอยืดหนี้ออกไป 16 ปี นับจากปัจจุบัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ ขอให้หนี้ที่ยังคงเหลือในปีที่ 5 ของแผนมีหลักประกันที่ใช้เป็นประกันในช่วงที่ระดมเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อเจ้าหนี้กลุ่มหุ้นกู้และกลุ่มที่ได้รับชำระเงินช้ากว่า 5 ปี โดยกรุงเทพธุรกิจรายงานว่าสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจระบุถึงการมีความเสี่ยงที่จะยืดเกินกว่า 5 ปี จึงขอให้มีหลักประกันและกลไกสนับสนุนการประกันดังกล่าว 

รวมทั้งขอให้ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากปีที่ 9 ของแผนจาก 1.5% เป็น 4.0% และให้การบินไทยไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ เพราะในปีที่ 9 ส่วนทุนของการบินไทยจะกลับมาเป็นบวกแล้วการบินไทยควรมีเครดิตในการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น การลดดอกเบี้ยหุ้นกู้จึงไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้หุ้นกู้เดิม

เจ้าหนี้เช่าซื้อเครื่องบิน ขอเสนอแก้ไขกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้หรือบุคคลใดที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาดังกล่าวได้รับการชำระหนี้ เจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ 100% ของจำนวนหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับการชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับการชำระจากกระแสเงินสดจากการดำเนินการปกติของการบินไทย