เอสเอ็มอีส่งออกร้องรัฐเร่งคืน VAT เสริมสภาพคล่อง

เอสเอ็มอีส่งออกร้องรัฐเร่งคืน VAT เสริมสภาพคล่อง
11 พฤษภาคม 2564
57

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มส่งออก ยื่น 2 ข้อเสนอในการหารือกับสสว. ร้องขอรัฐคืนภาษีแวตให้เร็ว เพื่อเสริมสภาพคล่อง และยืดหยุ่นเกณฑ์สมัครผู้ประกอบการส่งออก

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มส่งออก ยื่น 2 ข้อเสนอในการหารือกับสสว. ร้องขอรัฐคืนภาษีแวตให้เร็ว เพื่อเสริมสภาพคล่อง และยืดหยุ่นเกณฑ์สมัครผู้ประกอบการส่งออก ด้านสสว. เตรียมนำข้อเสนอหารือกระทรวงการคลังผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงมาตรการคืนภาษี

​รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจด้านการส่งออก เกี่ยวกับแนวทางที่จะช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบซ้ำเติมผู้ประกอบการส่งออกให้มีสถานการณ์ที่ทรุดหนักยิ่งกว่าเดิม

ทั้งนี้ จากการหารือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกได้ ได้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นทางออกให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบาก ประกอบด้วย 2 เรื่องหลักๆ คือ

1. ขอให้เร่งดำเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่งออก ได้ยื่นขอคืนภาษีค้างไว้เป็นระยะเวลานาน โดยใช้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ พร้อมกับมีกลไกในการแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ทราบสถานะการตรวจสอบเพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลเอกสารนำส่งได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ประชาสัมพันธ์ ปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน และผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอคืนภาษีได้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ในมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ภายใน 15 วัน แต่เพราะเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ยังเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ผลประกอบการจะต้องไม่ขาดทุนติดต่อกันเกิน 2 ปี ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น หากผ่อนปรนเงื่อนไข หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถพัฒนาตัวเองให้เข้าเงื่อนไขได้ไม่ยาก

​อย่างไรก็ดี สสว. เห็นว่า การที่ผู้ประกอบการได้รับเงินภาษี VAT คืนล่าช้าเกินกว่า 90 วัน ตามระยะเวลาปกติ อาจจะมีผลมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถได้รับเงินคืนภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้เตรียมนำข้อเรียกร้องดังกล่าวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มส่งออก เสนอกระทรวงการคลังเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การพัฒนาองค์ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมการ และพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในมาตรการคืนภาษีดังกล่าวอีกด้วย

“จากการหารือปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการประสบในเวลานี้ คือ ภาระต้นทุนที่สูงและการขาดสภาพคล่อง แต่มีหนทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการบรรเทาปัญหาได้ทันทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ คือ การพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการส่งออกที่ได้มีการยื่นเรื่องขอคืนภาษีไว้ให้รวดเร็วขึ้น”

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลของ สสว. พบว่า ในรอบปี 2563 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการส่งออก มีจำนวนทั้งสิ้น 22,285 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) จำนวน 3,460 ราย ผู้ประกอบการขนาดย่อมจำนวน (Small) 11,516 ราย และผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium) จำนวน 7,309 ราย สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 839,750 ล้านบาท หดตัว 17.08% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง