ผังเมืองอำเภอ อีอีซี เสร็จปี 67 สกพอ. มั่นใจไม่กระทบลงทุน

ผังเมืองอำเภอ อีอีซี เสร็จปี 67 สกพอ. มั่นใจไม่กระทบลงทุน

การจัดทำผังเมืองรวมระดับอำเภอ ซึ่งดำเนินการตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นผังเมืองอีอีซี โดยต้องจัดทำผังระดับอำเภอรวม 30 อำเภอ แบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา

11 อำเภอ จังหวัดชลบุรี 11 อำเภอ และจังหวัดระยอง 8 อำเภอ 

ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดทำผังเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง และ สกพอ.ได้ร่วมจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซี และมีผลเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2562 จากนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้เดินหน้าจัดทำผังเมืองรวมอำเภอทั้ง 30 แห่ง ใน 3 จังหวัด

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในกระบวนการจัดทำผังเมืองทั้งหมด 8 ขึ้นตอน ได้แก่ 1.สำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำผังเมืองรวม 2.ประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม 3.ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 4.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 5.การปิดประกาศ 90 วัน 6.รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้องและแจ้งผลพิจารณาคำร้อง 7.จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 8.เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นขอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขณะนี้มีผังเมืองอำเภอที่คืบหน้ามากที่สุดอยู่ในขั้นตอนที่ 3 เพียง 4 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ4.อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ส่วนผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อำเภอ คือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดชลบุรี 4 อำเภอ คือ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ และ จังหวัดระยอง 3 อำเภอ คือ อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา และดำเภอวังจันทร์ ส่วนที่เหลืออีก 19 อำเภออยู่ในขั้นตอนที่ 1 ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบ 8 ขั้นตอน ตามกฎหมายการผังเมือง ปี 2562 ครอบคลุมทั้ง 30 อำเภอ ภายในปี 2567

162054026763

“แผนเดิมได้กำหนดเป้าหมายทั้ง 30 อำเภอจะจัดทำผังเมืองเสร็จภายใน 1 ปี หรือภายในเดือน ธ.ค.2563 เพราะเพิ่งทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซีเสร็จจึงนำผังฉบับนี้มาใช้ต่อยอดทำผังเมืองอำเภอลัดไปที่ขั้นตอนที่ 3 ได้เลยไม่ต้องมาทำขั้นตอนที่ 1-2 ที่ใช้เวลานานมากในการสำรวจใหม่ เพียงแต่นำผังถนนและรายละเอียดอื่นมาแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 รับฟังความเห็นประชาชนได้เลย แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีนโยบายเริ่มขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้เป็นตามระเบียบกรมฯ และไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต”

ทั้งนี้ แม้ผังเมืองอำเภอจะล่าช้าแต่ไม่กระทบแผนการลงทุนภาคเอกชน และการพัฒนาเมืองเพราะผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซีกำหนดผังสีการใช้ประโยชน์ชัดเจน มีความยืดหยุ่นสูง และไม่กระทบผู้ใช้ที่ดินก่อนประกาศใช้ผังอีอีซี 

โดยกำหนดพื้นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ 20 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน 1,096,979 ไร่ คือเป็น 13.23% พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 424,854 ไร่ คือเป็น 5.12% พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม 4,850,831 ไร่ คืดเป็น 58.50% และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,678,753 ไร่ คิดเป็น 20.24% โดยถ้าหากผู้ประกอบการต้องการลงทุนกิจการในพื้นที่ที่ตรงกับผังอีอีซีก็ดำเนินการได้ทันที

สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากผังเมืองใหม่ของ อีอีซี จะทำให้เมืองหรือชุมชนสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบและถูกสุขลักษณะ ทำให้ประชาชนปลอดภัยในการอยู่อาศัย ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน สภาพแวดล้อมของเมือง และชุมชนจะดีขึ้น เนื่องจากกำหนดพื้นที่กำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสียที่ชัดเจน ไม่กระทบต่อชุมชน ทำให้สภาพกวดล้อมเมืองน่าอยู่อาศัย มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่สวยงาม

“แม้ว่าความล่าช้าของผังเมืองอำเภอจะไม่กระทบต่อการลงทุน แต่อาจกระทบกับชาวบ้านและธุรกิจเดิมในพื้นที่อยู่บ้าง ที่ต้องจับตาการปรับผังเมืองอำเภอ การกำหนดเส้นทางถนน ซอยว่ากระทบพื้นที่ตัวเองหรือไม่" 

รวมทั้งหากได้รับผลกระทบก็แจ้งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และ สกพอ.ได้ทันทีเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขให้กระทบน้อยที่สุด ซึ่งที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ สกพอ.เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาได้เร็ว

นอกจากนี้ ในอีอีซีกำหนดชัดเจนถึงประเภทอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั้งไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต 5จี ถนนหนทางเส้นใหม่ และเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดี จบมาแล้วมีงานทำ ลดการย้ายถิ่นฐานไปพื้นที่อื่น

แหล่งข่าวผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การที่ผังอำเภอในอีอีซีล่าช้าในส่วนของผู้ประกอบการเดิมที่ซื้อที่ดินไว้แล้วก่อนที่จะมีผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซีจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใน อีอีซี มีความยืดหยุน แต่ในส่วนของผู้ประกอบการที่จะขยายลงทุนพื้นที่ใหม่จะได้รับผลกระทบ เพราะไม่มั่นใจว่าผังเมืองอำเภอจะปรับจนขัดกับผังของอีอีซีเดิมหรือไม่ เช่น การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในแถบชานเมืองชลบุรีที่ผังอีอีซีมีสีเหลือสามารถทำได้ 

“ก็กังวลว่าผังเมืองอำเภอจะปรับเป็นสีเขียว ทำให้ไม่กล่าลงทุนเพิ่ม ซึ่งในความเป็นจริงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซี ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ประกาศไว้แล้ว ผังเมืองอำเภอจะต้องต่อยอดทำตามโดยไม่ขัดกับของเดิม แต่ก็มีบางส่วนคัดค้านและพยายามให้ผังอำเภอปรับไปตามที่ตนเองต้องการ”