ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง คกก.เฉพาะกิจบูรณาการแพทย์-สาธารณสุข

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง คกก.เฉพาะกิจบูรณาการแพทย์-สาธารณสุข
5 พฤษภาคม 2564
233

ประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข “อนุทิน-สาธิต” นั่งที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ใจความว่า 

องค์ประกอบ 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

(2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

(3) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ

(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ (1)

(5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ (2)

(6) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ

(7) อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

(8) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ

(9) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

(10) อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ

(11) อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

(12) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ

(13) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ

(14) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการ

(15) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

(16) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรรมการ

(17) เสนาธิการทหาร กรรมการ

(18) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กรรมการ

(19) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ

(20) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ

(21) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมำย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(22) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

(1) บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต-19 กำหนด

(2) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

(3) ตรวจสอบและรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบสำคัญในการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ใด้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

162023053314

162023054131

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง