‘เลื่อนเปิดเทอม’ ไปอีก 11 วัน อาจพิจารณา ‘เรียนออนไลน์’ ชดเชย

‘เลื่อนเปิดเทอม’ ไปอีก 11 วัน อาจพิจารณา ‘เรียนออนไลน์’ ชดเชย

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ "เลื่อนเปิดเทอม" ภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 รมว.ศธ. เผยสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร อาจพิจารณา "เรียนออนไลน์"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด "โควิด-19" ระลอกล่าสุด ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือภาคการศึกษาของเยาวชนในทุกระดับ ล่าสุด.. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ "เลื่อนเปิดเทอม" ภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564

คำถามสำคัญที่ตามมาคือ เด็กๆ จะเรียนทันตามหลักสูตรไหม? แล้วจะมีการสอนชดเชยหรือจะจัดให้มี "เรียนออนไลน์" ตามมาหรือไม่? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนไปหาคำตอบเรื่องนี้กัน

  • รมว.ศธ. ชี้แจง "เลื่อนเปิดเทอม" ไม่กระทบสิทธิของผู้เรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมเคาะมติว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ด้านผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยบุตรหลาน

  • แนวทางรับมือ "เลื่อนเปิดเทอม" อาจพิจารณา "เรียนออนไลน์"

จากเหตุผลข้างต้น ศธ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้

1. ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

2. สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

3. ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน

4. จัดกิจกรรมการเรียนเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบเรียนออนไลน์ หรือระบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

  • "เลื่อนเปิดเทอม" ครั้งนี้ มีสอนชดเชยให้ครบหลักสูตร

ขณะนี้กระบวนการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนทั่วประเทศยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และมีประมาณ 10,000 โรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนดไว้

นั่นจึงเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน และการเลื่อนครั้งนี้ก็เลื่อนออกไปอีกเพียง 11 วัน โดยสถานศึกษาจะทำการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร และกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

  • โรงเรียนนอกเขตเมือง จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้

ทั้งนี้ ศธ. จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนเปิดเทอมกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม