มท.สั่งด่วน 'สมุทรสาคร' ตั้ง รพ.สนาม 500 เตียง รองรับผู้ป่วย 'โควิด' กทม.-ปริมณฑล

มท.สั่งด่วน 'สมุทรสาคร' ตั้ง รพ.สนาม 500 เตียง รองรับผู้ป่วย 'โควิด' กทม.-ปริมณฑล

"ปลัดมหาดไทย" สั่งด่วน "สมุทรสาคร" ตั้งโรงพยาบาลสนาม 500 เตียง พร้อมทีมแพทย์ รองรับผู้ป่วยโควิดจาก "กทม.-ปริมณฑล"

วันที่ 27 เม.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศทปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) ลงนามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย "ด่วนที่สุด" ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เม..2564 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน ซึ่งได้มีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฎ ตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร 0801.01/4889 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้

1.1 ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 (ฉบับที่ 20) โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาโควิด - 19 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้

1.2 ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคุมและกำกับดูแลให้สถานประกอบการทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถานสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ตำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.3 ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคระบาดโควิต - 19 กรณีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

2.จังหวัดชายแดน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต - 19 ในประเทศของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผู้ลักสอบเข้าเมืองที่อาจติตเชื้อโควิตเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

3.จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ - ส่งผู้ดิดเชื้อเพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระบบ เบื้องต้นจำนวน 500 เตียง

161945183564