2 สหภาพการบินไทย ยื่นกระทรวงแรงงาน ร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไม่เป็นธรรม

2 สหภาพการบินไทย ยื่นกระทรวงแรงงาน ร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไม่เป็นธรรม

สหภาพการบินไทย 2 แห่ง ยื่นหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน ร้องขอความช่วยเหลือกรณีเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไม่เป็นธรรม

รายงานข่าวระบุว่า นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ ประธานสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย และ นายศิริพงศ์ ศุกระกาญจนาโชค ประธานสหภาพแรงการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทน ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง แจ้งการพบเห็นเอกสารที่มีปัญหาข้อกฎหมาย และขอคัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ที่กระทรวงแรงงาน ในช่วงเช้าวันที่ 21 เม.ย.2564

สำหรับการบินไทยอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยได้ยื่นแผนฟื้นฟูต่อกรมบังคับคดีแล้ว และเตรียมที่จะประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 12 พ.ค.2564

เฟซบุ๊ค TG Union โพสต์ข้อความระบุว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการขอความช่วยเหลือกระทรวงแรงงานให้ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้นายจ้างที่อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสามารถเลิกจ้างพนักงานและผ่อนจ่ายค่าชดเชยในกรอบระยะเวลาที่นายจ้างกำหนดขึ้นเองได้ตามสมควร และออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้นายจ้างที่อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสามารถเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง อนุกรรมการ และสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยไม่ต้องทำตามข้อกฎหมาย

161898554987

นอกจากนี้นี้ยังระบุว่า เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณจากกระบวนการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในโครงสร้างองค์กรใหม่ (Relaunch) ที่ไม่โปร่งใสและไม่เปิดให้ตรวจสอบทุกหย่อมหญ้า

รวมทั้งอ้างเหตุการปรับโครงสร้างองค์กรและยุบหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างพนักงาน โดยเฉพาะสายงานชำนาญการพิเศษจำนวนมาก แต่มีนโยบายจ้างแรงงานภายนอก (Outsource ) ถึง 2,072 ตำแหน่งมาแทน เข้าข่ายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม