'เราชนะ' ก.คลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ เช็คได้แล้ว 3 กลุ่ม

'เราชนะ' ก.คลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ เช็คได้แล้ว 3 กลุ่ม

ก.คลัง ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มมีเงินฝากเกินเกณฑ์ ผ่าน www.เราชนะ.com โดยผู้ที่ได้สิทธิ์จะได้รับโอนวงเงินสิทธิ์ 5,000 บาท ในวันที่ 11 มี.ค.นี้

ความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิโครงการ "เราชนะ" ของผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.64 โดยมีผู้ที่สามารถตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ "เราชนะ" ประกอบด้วย

 • 1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 • 2. เจ้าหน้าที่รัฐ
  -กลุ่มเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ
  -ข้าราชการการเมือง
  -ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • 3. และการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111-1122 โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มี.ค.2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

 • สำหรับประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

สามารถดำเนินการทบทวนสิทธิโดยกดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ" ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมทั้งยื่นแบบฯ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4- 8 มี.ค.2564 และเมื่อยื่นทบทวนสิทธิแล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

 • สำหรับประชาชน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.พ.2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์
www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค.2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564
สำหรับ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 6 - 31 มี.ค.2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.comหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เม.ย.2564