เลื่อน วันสอบ O-NET ม.6 เป็น 29 มี.ค.64

เลื่อน วันสอบ O-NET ม.6 เป็น 29 มี.ค.64

สทศ. แจ้งเลื่อนวันสอบ O-NET ม.6 จากเดิม 28 มี.ค. 64 เป็น 29 มี.ค. 64

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมสอบวันที่ 27-28 มี.ค. 64 เป็นสอบวันที่ 27 และ 29 มี.ค. 64 แทน

เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค. 64 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การสอบ O-NET ในวันที่ 29 มี.ค. 64 กำหนดเวลาสอบรหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ตามตารางสอบเดิม

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

161492325398