รฟม.เปิดฟังความเห็นชิงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ยึดเกณฑ์ใหม่ประมูล

รฟม.เปิดฟังความเห็นชิงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ยึดเกณฑ์ใหม่ประมูล
3 มีนาคม 2564
231

รฟม.เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างเอกสารประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบ 2 คงเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ แบ่งสัดส่วนเทคนิค 30 คะแนน การลงทุนและผลตอบแทน 70 คะแนน

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา รฟม.ได้ออกประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้ลงนามในประกาศดังกล่าว

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากคณะกรรมการ (บอร์ด) คัดเลือก ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อเร่งรัดการประมูลให้แล้วเสร็จไม่กระทบต่อการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า รฟม.จึงจำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาใหม่

ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นมีเป้าหมายเป็นบริษัทที่ดำเนินการกิจการบริหารการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถาบันทางการเงิน ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายระบบรถไฟฟ้า ตลอดจนบริษัทก่อสร้าง นักลงทุนภาคเอกชน และภาคเอกชนทั่วไปที่สนใจในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ รฟม. ระหว่างวันที่ 2 – 16 มี.ค.2564

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ข้อมูลสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน รฟม.ได้กำหนดสาระสำคัญด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ อาทิ ต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียวที่จดทะเบียนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือนิติบุคคลไทยหลายรายรวมกันเป็นกลุ่มนิติบุคคล โดยนิติบุคคลไทยทุกรายต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องการยื่นข้อเสนอ จะต้องรวมกลุ่มกับนิติบุคคลไทยเพื่อให้เป็นกลุ่มนิติบุคคล โดยจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลไทบรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 51% ชองทั้งหมด ทั้งนี้นิติบุคคลทุกรายต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ขณะที่คุณสมบัติด้านเทคนิค ประสบการณ์ และผลงาน มีการกำหนดเอกชนต้องมีประสบการณ์ในการก่อสร้างงานโยธา ซึ่งประกอบด้วย งานออกบบและก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยหัวเจาะ งานออกแบบและก่อสร้างสถานีใต้ดินในระบบขนส่งมวลชน และงานออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งแบบไม่ใช้หินโรยทาง รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ในการจัดหาและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รฟม.กำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 4  ซอง ประกอบด้วย ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน และซองที่ 4 ข้อเสนออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ รฟม.

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอกำหนดไว้ว่า

1.การยื่นและการรับข้อเสนอ

รฟม.จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหนังสือมอบอำนาจ หลักประกันซอง รวมถึงความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำการจัดทำข้อเสนอ หากไม่ถูกต้องครบถ้วน รฟม.จะไม่พิจารณา

2.การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1

รฟม.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่เกณฑ์กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 และจะไม่เปิดข้อเสนอซองที่ 2 โดยส่งข้อเสนอซองที่ 2 3 และ 4 คืน

3.การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และ 3

การประเมินข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย 1. โครงการองค์กรและความสามารถของบุคลากรในการบริหารงาน รวมถึงแผนงานรวม 2. แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของเอกสารด้านเทคนิคโยธา 3. แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของเอกสารด้านเทคนิคระบบรถไฟฟ้า และ 4. แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของเอกสารด้านเทคนิคบริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

ส่วนการประเมินข้อเสนอซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนจะแบ่งออกเป็น หมวด คือ 1.ความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนถูกต้อง และ 2.ผลตตอบแทนทางการเงิน

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 จะได้รับการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และซองที่ 3 โดย รฟม. จะประเมินข้อเสนอซองที่ 2 และซองที่ 3 เป็นคะแนน  โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งสัดส่วนเป็นคะแนนข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอ ด้านเทคนิค 30 คะแนน และคะแนนข้อเสนอซองที่ 3 ข้อเสนอ ด้านการลงทุนและผลตอบแทน 70 คะแนน และนําคะแนนซองที่ 2 และซองที่ 3 ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายมารวมกัน และผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด จะเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุด

4.การพิจารณาซองที่ 4

รฟม. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอซองที่ 4 หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ รฟม. พิจารณา จะพิจารณาข้อเสนอจากผู้ชนะการคัดเลือกเท่านั้น

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: