'กทม.' ฉีดวัคซีนป้องกัน 'โควิด' วันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ 3 โรงพยาบาล

"กทม." ฉีดวัคซีนป้องกัน "โควิด" วันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ 3 โรงพยาบาลนำร่องแล้ว

วันที่ 1 มี.. เวลา 10.00 . พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหาร กทม. เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยในส่วนของผู้บริหาร กทม.ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ประกอบด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

161457653371

พล...อัศวิน เปิดเผยว่า วันนี้ กทม.เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กทม. จำนวน 3 โรงพยาบาลประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ จำนวน 50 ราย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 50 ราย รวมจำนวน 130 ราย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่ง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันที จากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในสัปดาห์ต่อๆ ไปโดยภายในสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน 6 พื้นที่เขตที่เชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสาครให้ครบถ้วนรวมจำนวน3,700 ราย

สำหรับสัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย สัปดาห์ที่ 3  จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี

สัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมสามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

161457654833

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC จำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้จำนวน 33,000 ราย โดยจะทำการฉีดให้แล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมี..2564 จากนั้นประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 800,000 โดส กทม.จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 30% จากจำนวนดังกล่าว เพื่อนำมาบริการฉีดแก่บุคลากรและประชาชน ดังนั้น ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนโดยคาดหวังว่าประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID - 19 ต่อไป

161457657360

วันเดียวกัน พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เขตหนองแขม โดยวันนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อ sinovac ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ 18-59 ปี ซึ่งต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะห่างจากเข็มแรก เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนไข้กลุ่มเสี่ยงอายุ 18-59 ปี ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ส่วนกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีน astrazeneca

161457657370