เคาะแล้ว! 13 จังหวัดรับ 'วัคซีนโควิด' 2 แสนโดสแรก

เคาะแล้ว! 13 จังหวัดรับ 'วัคซีนโควิด' 2 แสนโดสแรก
23 กุมภาพันธ์ 2564
31,529

ศบค.เห็นชอบแผนกระจาย "วัคซีนโควิด" ล็อตแรก ให้ใน 13 จังหวัด ตามพื้นที่สถานการณ์โรค-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 ก.พ. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ศบค.เห็นชอบแผนกระจายวัคซีนโควิด-19  โดยมี เป้าหมาย ได้แก่ 1.เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 2.เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ทั้งภาครัฐและเอกชน และ3.เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามกรณีเป็นแรงงานต่างชาติ จะเป็นการร่วมจ่ายโดยเจ้าของกิจการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน 2.บุคคลที่มีโรคประจำวัน เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และ4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ระยะที่ เมื่อวัคซีนมากขึ้น และเพียงพอ  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า3. ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ 4.ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ 5.ประชาชนทั่วไป 6.นักการทูตและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และ7.แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

วัคซีนโควิด-19สำหรับประเทศไทย ในช่วงแรกก.พ.-เม.ย.2564 วัคซีนซิโนแวค 2 ล้านโดส โดยจะเข้ามาในวันที่ 24 ก.พ.นี้ 2 แสนโดสแรก เดือนมี.ค. 8 แสนโดส  เดือนเม.ย. 1 ล้านโดส ช่วงที่ 2 เดือนมิ.ย.-ส.ค. ของแอสตราเซเนก้า 26 ล้านโดส โดย 6 ล้านโดสเดือนมิ.ย.  ,10 ล้านโดสเดือนก.ค. และอีก 10 ล้านโดสเดือนส.ค. และช่วงที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2564 อีก 35 ล้านโดส ก.ย.-พ.ย. เดือนละ 10 ล้านโดส และธ.ค. 5 ล้านโดส

       

ศบค.ให้ความเห็นชอบแผนกระจายวัคซีนโควิด 2 แสนโดสแรก โดยกระจายใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย

1. สมุทรสาคร จำนวน 70,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 8,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 46,000 โดส และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โดส

2.กรุงเทพฯ(ฝั่งตะวันตก) 66,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 12,400 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 47,000 โดส และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000 โดส

3.ปทุมธานี 8,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

4.นนทบุรี 6,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

5.สมุทรปราการ 6,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

6.ตาก (อ.แม่สอด) 5,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

7.นครปฐม 3,500 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

8.สมุทรสงคราม 2,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

9.ราชบุรี 2,500 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

10.ชลบุรี 4,700 โดส

11.ภูเก็ต 4,000 โดส

12. อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2,500 โดส

13. จ.เชียงใหม่ 3,500 โดส

โดย 4 จังหวัดเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ ส่วน วัคซีนโควิด อีก 16,300 โดส สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากร รพ.ที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยแต่ละคนจะต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ส่วนการวางแผนให้บริการวัคซีนโควิด-19ในรพ. จะให้บริการในรพ. 1,000 แห่ง วันละ 500 โดส เฉลี่ยต่อเดือนฉีดได้ 10 ล้านโดส แต่สัปดาห์แรกจัดบริการในโรงพยาบาล 50 แห่ง เริ่มจาก 100-200 โดสต่อวัน ระยะต่อไปพิจารณาขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

       

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง