ข้าราชการเกษียณปี’65 ยื่นรับบำเหน็จล่วงหน้าผ่านออนไลน์ได้

ข้าราชการเกษียณปี’65 ยื่นรับบำเหน็จล่วงหน้าผ่านออนไลน์ได้

ข้าราชการเกษียณปี’65 ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญก่อนเกษียณอายุราชการ ผ่านออนไลน์ได้

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 กรมบัญชีกลาง แจ้งข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ยื่นต่อส่วนราชการต้นสังกัด
  2. ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-filing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ซึ่ง ระบบ e-filing นี้ จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน ทำให้ผู้ที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ต่อเนื่อง 

อีกทั้ง ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนรายปี และพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเองได้อีกด้วย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02 270 6400 ในวันเวลาราชการ

161363522434