การเมือง

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 'ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์' เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศ "ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร


ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๗ นาย ดังนี้

๑. ว่าที พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ เป็น พันเอก
๒. ว่าที พันตรี วรวิทย์ ถินสูงเนิน เป็น พันตรี
๓. ว่าที พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
๔. ว่าที พันตรีหญิง ถวิล ภาคีเวช เป็น พันตรีหญิง
๕. ว่าที ร้อยเอก ด่ารงค์ กะการดี เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที ๑ ถึงลำดับที ๒ ลำดับที ๕ ถึงลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที ๔ ตั้งแต่วันที ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศณ วันที ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

161308603998

161308605057

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th