เช็คหนังสือ 'มหาดไทย' สั่งท้องถิ่นห้ามสั่งซื้อวัคซีน 'โควิด'

เช็คหนังสือ 'มหาดไทย' สั่งท้องถิ่นห้ามสั่งซื้อวัคซีน 'โควิด'
9 กุมภาพันธ์ 2564
648

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือสั่ง "ท้องถิ่น" ห้ามสั่งซื้อวัคซีน "โควิด" ชี้ให้รัฐจัดซื้อระยะแรกเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ..2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ มท 0230/1796 เรื่อง "แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน" ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เรียนชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ข้อเท็จจริงหรือให้ความห็นในกรณีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการปิดตลาดนัดชุมชน ซึ่งได้ให้อำนาจกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการออกคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่เตรียมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในกรณีการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVD - 19 ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกัน COVID - 19 มีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด

จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVD - 19 ได้รับทราบและเข้าใจว่า ในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดชื้อและบริหารจัดการวัคซีนและกระจายวัคซีนตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน จึงยังไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVD - 19 กับผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง

161283472396

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง