การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (8 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวลาประมาณ 19.10 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)