สุดอึ้ง! แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีกิจกรรมซื้ออุปกรณ์ปราบม็อบ - "ส.ว."จี้ยกเลิก

สุดอึ้ง! แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีกิจกรรมซื้ออุปกรณ์ปราบม็อบ -
31 มกราคม 2564
157

รายงานแผนปฏิรูปประเทศรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน63 จ่อเข้าวุฒิสภาพรุ่งนี้ พบการเมือง-ยุติธรรม-กฎหมาย ช้าสุด พบเนื้อหางานปฏิรูปการเมือง มีกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์-ควบคุมม็อบ "ส.ว." จี้ยกเลิก

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นัดประชุมวุฒิสภา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563 และ รายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา
    โดยสาระสำคัญของผลการติดตามในรายงานที่นำเสนอ ระบุว่า  แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 12 ด้าน มี 111 ประเด็น และ 273 กิจกรรม  ล่าสุดพบการทำงานแล้วเสร็จ 35 กิจกรรม, มีความคืบหน้า 177 กิจกรรม และล่าช้ากว่าแผน 61 กิจกรรม สำหรับแผนปฏิรูปประเทศที่ช้ามากที่สุด คือ ด้านกฎหมาย, ด้านการเมือง และด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ จึงเสนอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณพิจารณา และหากไม่มีงบประมาณสนับสนุน เสนอให้ทบทวน

     ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับการติดตามงานปฏิรูปที่ไม่คืบหน้านั้นรายงานระบุว่า ด้านการเมือง ไม่ตอบสนองเรื่องความสามัคคี ปรองดอง ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ พร้อมวิเคราะห์ว่า ขาดหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อน และขาดการบูรณาการแผนงานร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมที่ดำเนินการขาดงบประมาณ อย่างไรก็ดีการปฏิรูปประเทศนั้นมี 4 โครงการที่เป็นไปตามแผน คือ การอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับควบคุมฝูงชน, โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง, โครงการพิสูจน์สิทธิครอบครองที่ดินในเขตราชพัสดุล และโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
     ขณะที่โครงการปฏิรูปการเมือง ที่ล่าช้ากว่าแผน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้กลไกการแก้ปัญาหขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย อาทิ โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุม, โครงการอบรมเจ้าพนักงาน และข้าราชการตำรวจที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ, การจัดทำคู่มือการชุมนุมที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณ พ.ศ.2558  เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอของกมธ.ฯ ระบุว่าเพราะขาดงบประมาณ และเสนอให้ยกเลิกหากไม่มีงบประมาณสนับสนุน
161207832266
       ด้านกฎหมาย ตามรายงานของกมธ.ฯ ระบุว่า กิจกรรมที่ทำได้ล่าช้า คือ การออกกฎหมายที่สำคัญ อาทิ การตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ... , ปรับปรุงกฎหมายที่มีเนื้อหาว่าด้วยการตอบแทนเจ้าหน้าที่ ด้วยรางวัลนำจับ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและป้องกันทุจริต, ร่างพ.ร.บ.โทษปรับเป็นพินัย พ.ศ.. 
       ส่วนด้านกระบวนการยุติธรรม ระบุในข้อเสนอให้ เร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ. สำคัญและเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็ว อาทิ ร่างพ.ร.บ.ระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...  เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอให้ปรับปรุงส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ทุกท้องที่ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล รวมถึงให้เร่งปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง