'เราชนะ' เปิด www.เราชนะ.com ให้กลุ่ม 'คนละครึ่ง' เราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบสิทธิ 5 ก.พ.

'เราชนะ' เปิด www.เราชนะ.com ให้กลุ่ม 'คนละครึ่ง' เราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบสิทธิ 5 ก.พ.

มาตรการ "เราชนะ" เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ให้กลุ่มผู้ที่ได้สิทธิมาตรการ "คนละครึ่ง" หรือเราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 พร้อมรับเงินงวดแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ.2564

เกาะติด "เราชนะ" มาตรการจากรัฐบาลที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโควิดประชาชนกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 31.1 ล้านคน ซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายเงินทั้งหมด 7,000 บาท ผ่านการใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน และแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย อย่างเช่น กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่จะได้รับเงินอัตโนมัติ รวมถึงกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ที่จะต้องตรวจสอบสิทธิว่าผ่านเงื่อนไขหรือไม่ และกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ

ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน นั้นเป็นกลุ่มที่มีความพิเศษกว่ากลุ่มอื่น คือ รัฐจะแจกจ่ายเงิน 7,000 บาท ให้โดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจน เป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจะจ่ายทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 675-700 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนเงินที่กำหนดไว้ หรือหากคำนวณแล้วกลุ่มนี้จะได้รับเงินในงวดสุดท้าย 26 ก.พ.2564

ขณะที่กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีสิทธิลุ้นในมาตรการ "เราชนะ" ที่ต้องกล่าวแบบนี้ เนื่องจากว่า ในกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องเช็คคุณสมบัติตัวเองก่อนว่าผ่านเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้หรือไม่ โดยคุณสมบัติหลักๆ มีดังนี้

161155132244

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ในกลุ่มนี้ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ และต้องเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้

โดยในงวดแรกจะได้รับเงินเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นต้นไป เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และรัฐจะจ่ายจนกว่าจะครบวงเงิน