โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 50 ราย จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 50 ราย จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ 50 ราย จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

๑.รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

๒. รองศาสตราจารย์เทวัญ จันทร์วิไลศรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. รองศาสตราจารย์ศุภศิลป์ สุนทราภา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ยิ้มแต้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. รองศาสตราจารย์วีระ หอสกุลไท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖. รองศาสตราจารย์พลพันธ์ บุญมาก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

๗. รองศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุชาดา สุขหร่อง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๘. รองศาสตราจารย์ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สังกัดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๙. รองศาสตราจารย์สรวิศ ชัยนาม สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๐. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑


๑๑. รองศาสตราจารย์วันดี กฤษณพันธ์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๑๒. รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๑๓. รองศาสตราจารย์งามแข เรืองวรเวทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๔. รองศาสตราจารย์สุนทร คำยอง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑๕. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๖. รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


๑๗. รองศาสตราจารย์สาธิต แซ่จึง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๘. รองศาสตราจารย์ธวัช ช่างผัส สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขา วิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณ ะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๙. รองศาสตราจารย์ธเนศ เสถียรนาม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและขนส่ง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๐. รองศาสตราจารย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

๒๑. รองศาสตราจารย์พรพิมล เรียนถาวร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒๒. รองศาสตราจารย์จรูญ รุ่งอมรรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๓. รองศาสตราจารย์วรงค์ ปวราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๔. รองศาสตราจารย์จิตรลดา อารีย์สันติชัย สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๕. รองศาสตราจารย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๖. รองศาสตราจารย์พัดชา อุทิศวรรณกุล สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๗. รองศาสตราจารย์ปริญญา การด าริห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๘. รองศาสตราจารย์นพิดา หิญชีระนันทน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

๒๙. รองศาสตราจารย์จินตวีร์ คล้ายสังข์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓๐. รองศาสตราจารย์พินัย ณ นคร สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓๑. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ สามัคคีธรรม สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๒. รองศาสตราจารย์สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๓๓. รองศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓๔. รองศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓๕. รองศาสตราจารย์รัศมี ชูทรงเดช สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโบราณคดี สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๓๖. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ วันทะนะ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

๓๗. รองศาสตราจารย์อัมพร แจ่มสุวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๘. รองศาสตราจารย์ณชล ไชยรัตนะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

๓๙. รองศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๐. รองศาสตราจารย์ขำคม พรประสิทธิ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๑. รองศาสตราจารย์อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔๒. รองศาสตราจารย์บัญชา พูลโภคา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔๓. รองศาสตราจารย์รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔๔. รองศาสตราจารย์สุภัทรพร เทพมงคล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๔๕. รองศาสตราจารย์พรรณทิพา ศักดิ์ทอง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔๖. รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔๗. รองศาสตราจารย์วัชริน สินธวานนท์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

๔๘. รองศาสตราจารย์สุรพล ราษฎร์นุ้ย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔๙. รองศาสตราจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕๐. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/015/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/015/T_0003.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/015/T_0006.PDF