‘RS’รุกธุรกิจใหม่ ‘สินเชื่อ-ทวงหนี้’

‘RS’รุกธุรกิจใหม่ ‘สินเชื่อ-ทวงหนี้’
18 มกราคม 2564
1,347

RS แจงซื้อหุ้น Chase เตรียมลุยธุรกิจสินเชื่อและ บริหารสินทรัพย์ มูลค่า920 ล้านบาท พร้อมกู้เงินกสิกรฯ 1 พันล้านบาทซื้อหุ้นดังกล่าวและบริษัทในเครือ 35% ลุยธุรกิจใหม่สร้างการเติบโตแข็งแกร่ง

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด ("RSX") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 %ของทุนจดทะเบียน เข้าลงทุนใน (1) บริษัท เชฎฐ์ เอเชียจำกัด ("Chase") (2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเซีย จำกัด ("CF Asia") (3) บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ("R-Way") และ (4) บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทยจำกัด ("Couts")  โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,744,773 หุ้น หรือสัดส่วน 35% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Chase ภายหลังการเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 920 ล้านบาท

โดยในปัจจุบัน Chase เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99%ใน CF Asia , R-Way และ couts ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงจะทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมและได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มบริษัททั้งหมด

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญากู้ยืมงินกับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด จะนำไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ตามรายละเอียดกล่าว  เป็นจำนวนวงเงินกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืม 7ปี MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญา เริ่มผ่อนชำระคืนในปีที่ 4 โดยชำระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด ทั้งหมด 48 งวด

บริษัทประเมินว่าจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเกิดผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย โดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายทั้ง4บริษัทมีการประกอบธุรกิจที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การทวงถามหนี้ การดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดี

ประกอบกับกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจาก มีผู้บริหารบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทฯ ได้ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน Chase จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึก กำลังที่สำคัญ อันนำมาสู่การเติบโตทางธุรกิจของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเป้าหมาย เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ประเภทธุรกิจใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ      ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและพัฒนาองค์ความร่วมกันกับกลุ่มบริษัทเป้าหมาย เช่น การฝึกอบรมทักษะของทีม Telesales และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการต่าง มาปรับใช้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง