ราชกิจจาฯ ประกาศและคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กม.โรคติดต่อ คุมโควิด -19 ทั่วประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศและคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กม.โรคติดต่อ คุมโควิด -19 ทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 19) ออกโดยนาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งเป็น โรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงทำให้มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้ติดเชื้อต้องเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

กรณีนี้จึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดท้ายประกาศนี้

อ่าน ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับเต็มที่นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศและคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กม.โรคติดต่อ คุมโควิด -19 ทั่วประเทศ