หอฯหนุนรัฐลดหย่อนภาษี ให้เอกชนที่ลงทุนตรวจโควิดพนักงาน

หอฯหนุนรัฐลดหย่อนภาษี ให้เอกชนที่ลงทุนตรวจโควิดพนักงาน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุนรัฐบาลไฟเขียวมาตรการลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนตรวจโควิด-19 จัดทำพื้นที่กักกันผู้ติดเชื้อ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ต่อนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนระยะยาว เพื่อให้เกิดแผนการทำงานร่วมกัน และสามารถระดมกำลังและทรัพยากรในการจัดการปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ รวมถึงการสื่อสารและแถลงข่าวต้องบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น single message

2. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมมือให้มีการตรวจพนักงานผู้มีเชื้อทั้งรูปแบบการตรวจแบบ rapid test และ PCR กักพื้นที่ในเขตควบคุม local quarantine จนกระทั่งมีภูมิต้านทาน ควรดูแลผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยง เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อต้องหาสถานที่ในการแยกกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ลดการแพร่เชื้อ และการติดเชื้อซ้ำ โดยภาครัฐ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินการช่วยดูแลแรงงานของตนเอง และสนับสนุนค่าตรวจ หรือใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษีให้ผู้ประกอบการที่เหมาะสม

3. มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อของแรงงานต่างด้าว ควรต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างถาวร ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนสำหรับแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้ง ควรขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อช่วยให้สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

จากที่กล่าวมาเบื้องต้น กระทรวงแรงงาน โดยดำริของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมได้ทำงานเชิงรุกร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้มีมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม  ในสถานประกอบการโดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามค่าใช้จ่ายจริง

โดย ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวเชิงรุกในสถานประกอบการ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งได้ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน

“หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วน เพื่อทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนและเศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และยั่งยืนต่อไป”