"เงินติดล้อ"ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 1.04 พันล้านหุ้น

24 ธันวาคม 2563
2,611

"เงินติดล้อ" เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ ไม่เกิน 1.04 พันล้านหุ้น เผยกรุงศรีฯพร้อมลดสัดส่วนถือหุ้น


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งว่า บริษัทเงินติดล้อ (จำกัด มหาชน)(NTL) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคาร และ Siam Asia Credit Access Pte Ltd (SACA) ถือหุ้นฝ่ายละ 50% ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันนี้ (24 ธ.ค.)


ธนาคารในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจพิจารณาเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จึงได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานก.ล.ต.ไปพร้อมกัน


เงินติดล้อ จะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,043,542,800 หุ้น พาร์หุ้นละ 3.70 บาท ประกอบด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายโดยเงินติดล้อ ไม่เกิน 210,816,700 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมที่อาจเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 832,726,100 หุ้น


แบ่งเป็น 1.หุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เกิน 284,144,300 หุ้น 2. หุ้นของ SACA ไม่เกิน 412,467,600 หุ้น และ 3. หุ้นสามัญเดิมที่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ SACA รวมกันไม่เกิน 136,114,200 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในไอพีโอเพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน


เงินติดล้อ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ให้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ "เงินติดล้อ" มีแผนที่จะระดมทุนเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ จะมีการกำหนดต่อไปภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว


ภายหลังการขายไอพีโอและการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจะทำให้สัดสว่นการถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลดลง ดังนี้ 1. ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของธนาคารจะลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 33.20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ 2. ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของธนาคารจะลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 30% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง