คุณภาพชีวิต-สังคม

กทม. ตรวจคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมช่วยเหลือประชาชน

กทม. ตรวจคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 64 ทั้งสิ้น 103 คัน มุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขอนามัยและผู้เจ็บป่วย ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกะทันหัน ผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณภัยต่างๆ ย้ำต้องมีมาตรฐาน อุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (18 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

160826887533

ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมของอุปกรณ์ ให้แก่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบฯ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

สำหรับขั้นตอนการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น Basic Life Support ประกอบด้วย 1.หน่วยงานนำรถเข้าตรวจรับรอง (ตามกำหนดเวลา) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2.ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรถลงทะเบียน รับใบประเมิน และบัตรคิวตรวจรับรอง 3.คณะกรรมการตรวจรับรองรถเข้าตรวจรับรองรถ ตามลำดับคิว 4.รถที่ผ่านการตรวจรับรองจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถ และจะได้รับการถ่ายรูปรถ 5 ด้าน

โดยมีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมการตรวจรับรอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 103 คัน แบ่งเป็น ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) จำนวน 23 คัน และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น (Basic) จำนวน 80 คัน หน่วยงานที่เข้าร่วมการตรวจรับรอง ได้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิสยามรวมใจ มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนย์ราชพฤกษ์) กู้ชีพหงส์แดง กู้ชีพกูบแดง มูลนิธิจีเต็กลิ้ม ฮู้ก๊กตึ้ง (พิรุณ) และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

160826887538

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการดูแลทุกข์ สุข ของชาวกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาของเด็กโรงเรียนและเยาวชน และเรื่องการดูแลสุขอนามัยของชาวกรุงเทพมหานคร การตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขอนามัยและผู้เจ็บป่วย ซึ่งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกะทันหัน ผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งรถบริการฯ ที่จะช่วยเหลือประชาชนต้องมีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือครบถ้วน โดยจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานรถบริการฯ ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ารถบริการฯ ทุกคันได้มาตรฐานและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน