ส่องมาตรการ 'จ้างงานเด็กจบใหม่' ตำแหน่งงานว่าง 9.7 หมื่นอัตรา

ส่องมาตรการ 'จ้างงานเด็กจบใหม่' ตำแหน่งงานว่าง 9.7 หมื่นอัตรา

ส่องมาตรการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" เหลือตำแหน่งงานว่าง 9.7 หมื่นอัตรา พร้อมเปิดเงื่อนไขสำคัญ และคุณสมบัติเด็กจบใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

มาตรการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม

ทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6,104 ราย แยกเป็น ผู้ประกอบการในภาคกลาง 4,048 ราย รองลงมา คือ ภาคเหนือ 740 ราย ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 704 ราย ภาคใต้ 612 ราย 

ซึ่งมีอัตราตำแหน่งงานทั้งหมด 97,780 ราย เป็นอัตราตำแหน่งงานว่าง 91,528 อัตรา และเป็นการจัดทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว 6,252 อัตรา 

หากแยกตามวุฒิการศึกษา พบว่าเป็นอัตราตำแหน่งงานที่เปิดรับ 97,780 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นวุฒิปริญญาตรี 49,223 อัตรา รองลงมาเป็นวุฒิ ม.6 ทั้งหมด 25,502 อัตรา ตามด้วย ปวส. 12,522 อัตรา และ ปวช. 10,533 อัตรา 

160647833152

ทั้งนี้เงื่อนไขโครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย" จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย" โดยรัฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็บจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้ ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบียน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย 4,335 บาท

วุฒิ ปวช. ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,700 บาท

วุฒิ ปวส. ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท

วุฒิปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

160647876251

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ "ผู้จบการศึกษาใหม่" ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ไว้ดังนี้

1.สัญชาติไทย 

2.ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา

3.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

4.อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 หรือจบในปี 2563

160647858152

ซึ่งขั้นตอนหลักๆ ของผู้จบการศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด ระบุตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และสถานที่ที่ต้องการทำงาน 

2.รอผู้ประกอบการติดต่อกลับเพื่อตกลงรายละเอียด

3.ตอบรับการจ้างงาน ผู้ประกอบการตอบรับการจ้างงาน 

4.รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ 

5.ลงนามข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ

6.ผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ตกลงร่วมงงานกัน