'สินเชื่อฉุกเฉิน' 50,000 บาท สำหรับ 'ผู้มีรายได้ประจำ' จากออมสิน ยังกู้ได้!

'สินเชื่อฉุกเฉิน' 50,000 บาท สำหรับ 'ผู้มีรายได้ประจำ' จากออมสิน ยังกู้ได้!
23 พฤศจิกายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
22,383

อัพเดท! "สินเชื่อฉุกเฉิน" 50,000 บาท สำหรับ "ผู้มีรายได้ประจำ" ที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" จากธนาคารออมสิน เปิดรายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อพร้อมช่องทางการลงทะเบียน

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับ "ผู้มีรายได้ประจำ" ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบที่ 2 วงเงินสูงสุด 50,000 บาท จาก "ธนาคารออมสิน" นั้นยังสามารถทยอย "ลงทะเบียน" ขอกู้ได้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียดที่ผู้กู้ต้องรู้ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ โดยแบ่งออกเป็น 5 เรื่องหลัก ดังนี้

160609869993

 1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 

- มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- หากเป็นผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 2. รายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อ 

- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน 
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 
- ต้องมีหลักประกัน โดยเป็นบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด

 3. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้ ทั้งของ "ผู้กู้" และ "ผู้ค้ำประกัน" ได้แก่ 

1. เอกสารส่วนบุคคล
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน
2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 4. วิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อ 

สามารถ "ลงทะเบียน" สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบที่ 2 ผ่านช่องเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนดังนี้

160609935095

  • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้กู้

160610048766

  • รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS โดยระหว่างรอ สามารถเตรียมเอกสารรอทำสัญญาตามข้อ 3 หรือตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกำหนด
  • ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน)

 5. ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน Call Center 1115 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง