'ปริญญ์' ชูเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร

'ปริญญ์' ชูเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร
11 พฤศจิกายน 2563
228

"ปริญญ์" ชูศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง นำทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป ลุยขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร เพชรบุรี ผ่านเทคโนโลยียุคใหม่

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ดูงานสวนป่าหนองซอท่ายาง ฟื้นฟูสภาพ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาชีวิต ตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี จ.เพชรบุรี

ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี เป็นวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ที่ทำเกษตรผสมผสาน เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ถือเป็นงานขยายผลการพัฒนาแปลงเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการจัดการบริหารชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งพาตนเองได้

โดยได้สัมผัสถึงการทำเกษตรแปรรูป วิถีภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองเพชร ลองชิมอาหารคาวหวานภูมิปัญญาชาวบ้าน และการทำของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยงานมือของชุมชนไร่โคกและชุมชนธงไชย ทั้งนี้ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันแผ่นดิน

160510581733

นายปริญญ์ กล่าวว่า ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาต่อยอดฟื้นฟูแก้ปัญหาดินและน้ำ เพื่อพัฒนาที่ดินทำกิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม บนพื้นฐานของชุมชนที่แสวงหาความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ 

รวมทั้งช่วยกันสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง สนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาล 9 สานฝันสร้างไร่ฯ ช่วยเหลือชาวบ้าน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ บนวิถีชีวิตภูมิปัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่สร้างเสริมประสบการณ์ องค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนจนเป็นต้นแบบสถานที่ศึกษาดูงาน ด้านปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นคลังอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของเมืองเพชรบุรี

ทั้งนี้ ทีมเศรษฐกิจทันสมัยจะนําเอาองค์ความรู้ด้านการเงินยุคใหม่ ระบบการตลาดออนไลน์&ออฟไลน์ (Omnichannels) การใช้พลังงานบริสุทธิ์ (โซลาร์เซลล์ทันสมัย) การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนและสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป

นางสาวดำรัสสิริ ถิรังกูร ผู้ก่อตั้งและบริหารไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรี กล่าวว่า ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรี เพื่อสร้างชุมชนแข็งแรง เกื้อกูลงานพัฒนาคนตั้งแต่เกิดถึงตาย โดยมุ่งพัฒนาคน ให้ลูกหลานเกษตรกรพ้นความลำบากภายใต้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้แข็งแรง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แผ่นดิน 

สำหรับไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรีเป็นองค์กรเพื่อสังคม ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ 3 แห่งใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ สวนป่าหนองซอท่ายาง อู่ข้าวอู่น้ำธงไชย และคลังอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของเมืองเพชรบุรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง