‘ในหลวง’ - ‘พระราชินี’ เสด็จฯ ใน ‘พิธีพระราชทานปริญญาบัตร’ แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561

‘ในหลวง’ - ‘พระราชินี’ เสด็จฯ ใน ‘พิธีพระราชทานปริญญาบัตร’ แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561
30 ตุลาคม 2563
16,862

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมด้วย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดําเนินใน “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ประจําปีการศึกษา 2561  

160413803538

160413803739

วันนี้ (30 ต.ค.63) เวลา 16.23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุลริช เลอเวนไฮม์ (Professor Dr.Ulrich Loewenheim) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.พรเทพ พรประภา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมอุตสาหการ) ศาสตราจารย์   ดร.นายแพทย์ ยอน จุน ชอง(Professor Yeun-Jun Chung, M.D., Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาเภสัชศาสตร์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี

สําหรับในปีการศึกษา 2561 มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 9,623 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา(ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) รวมทั้งบัณฑิตบกพร่องทางร่างกายที่สําเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ

160413805852

160413806567

160405996157

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า และมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแก่พระราชินี

ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่าง ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาล่าเรียนมา

บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดีและในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูล แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ"

160413804378

160405862838

160413834140

160413834418

160405862828

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง