เปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2563

เปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2563
29 ตุลาคม 2563
165

วธ.-ม.รังสิต ร่วมเปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2563 ส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่สืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีซึ่งมีคุณค่า - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา   เข้าร่วม พร้อมชมการแสดงการแต่งกายไทย การมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ การประกวดมารยาท และร่วมลอยกระทง อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ยุพา กล่าวว่า จากความสําคัญในการดําเนินงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามจุดเน้น โดยเฉพาะการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทยในมิติวัฒนธรรม การสร้างคนดี สังคมดีการสร้างรายได้ และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีความยินดีอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิตในการจัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสําคัญของงานประเพณีสําคัญของประเทศไทย การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม แก่สังคมไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีอันดีงามของคนไทยในคงอยู่ต่อไป

กระทรวงวัฒนธรรมมีความตั้งใจในการส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีซึ่งมีคุณค่า สาระ และความสําคัญทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบของการสร้างสรรค์ การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การสาธิตการละเล่นพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านการจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทงในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมประกวดต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง เป็นต้นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง