ครม. เห็นชอบข้อตกลงกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้าง

ครม. เห็นชอบข้อตกลงกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้าง
28 ตุลาคม 2563
113

ครม. เห็นชอบข้อตกลงกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ว่าด้วยเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ว่า ด้วยประเทศไทยเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชิกอีก 5 ประเทศ คือ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งแต่ละประเทศได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง (ส่วนช่วงแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศจีน เรียกว่า แม่น้ำล้านช้าง) แต่ยังไม่มีข้อตกลงในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำร่วมกัน ซึ่งข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์และป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนบริเวณแม่น้ำโขง

วันนี้ ครม. จึงมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปีโดยจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ (Joint Working Group on Water Resources: JWG) ของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบแม่โขง-ล้านช้าง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปี โดยจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ และตอบสนองการบรรเทาอุทกภัยและภัยพิบัติของประเทศในแถบแม่น้ำโขง

โดยคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของฝ่ายจีน ตกลงจะส่งข้อมูลด้านอุทกวิทยาเกี่ยวข้อมูลฝนและข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดปี จากสถานียุนจิ่นหง และสถานีหมานอัน ให้กับคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม วันละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น

ครั้งที่ 1 ส่งข้อมูลช่วงเวลาก่อน 09.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมถึงข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ผ่านมาถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้นด้วย

ครั้งที่ 2 ก่อนเวลา 21.00 น. (เวลาปักกิ่ง)  รวมถึงข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ของวันนั้นด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ฝ่ายจีนตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาข้อมูลด้านอุทกวิทยาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งข้อมูลให้แก่คณะทำงานร่วมประเทศต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้แล้ว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เป็นเวลา 5 ปี และจะขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี โดยผ่านความเห็นชอบจากภาคี

2.ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบแม่โขง-ล้านช้าง เป็นการสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน ความเสมอภาคผลประโยชน์ร่วมกัน ความเข้าใจและความไว้ใจในด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
  2. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก
  3. สนับสนุนการแบ่งปันและการใฝช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก
  4. พัฒนาการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างทันท่วงที รวมทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้อื่น สามารถเข้าใช้งานแพลฟอร์ม ดังกล่าวได้
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง