'ฉัตรชัย' ลาออกจากกรรมการผู้จัดการ-กรรมการบริหาร 'NBC' มีผล 26 ต.ค.

'ฉัตรชัย' ลาออกจากกรรมการผู้จัดการ-กรรมการบริหาร 'NBC' มีผล 26 ต.ค.
26 ตุลาคม 2563
4,728

NBC แจ้ง "ฉัตรชัย ภู่โคกหวาย"ลาออกจาก กรรมการผู้จัดการ-กรรมการบริหาร มีผล 26 ต.ค.นี้ พร้อมตั้ง "สุภวัฒน์ สงวนงาม"รักษาการแทนจนกว่าสรรหากรรมผู้จัดการคนใหม่


บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) ครั้งที่ 10/2563เมื่อวันที่26 ต.ค. 2563 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ คือ รับทราบการลาออกของนายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย จากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่ 26 ต.ค 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2563เป็นต้นไป และ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่30 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป


พร้อมอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทนนายฉัตรชัย
ภู่โคกหวาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2563 ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ


พร้อมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป และมีรายละเอียด ดังนี้ เดิม  นายฉาย บุนนาค, นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย , นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท  ใหม่ : นายฉาย บุนนาค นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทนอกจากนี้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายนามกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ หรือลงนามในเช็คที่ออกในนามบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป และมีรายละเอียด
ดังนี้ เดิมคือ นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ สองในสามท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่จำกัดวงเงิน ใหม่ คือ นายฉาย บุนนาค นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในสามท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่จำกัดวงเงิน ทั้งนี้ไม่มีผลบังคับย้อนหลังต่อลายมือชื่อที่เคยลงนามในเอกสารต่างๆของธนาคาร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:
NBC