เช็คที่นั่งกลุ่มแพทย์กสพท.ปี64 เปิดรับ 2,622 คน

เช็คที่นั่งกลุ่มแพทย์กสพท.ปี64 เปิดรับ 2,622 คน
21 ตุลาคม 2563
3,124

กสพท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกกลุ่มแพทย์ปี 64 ระบุ 55 หลักสูตรเปิดรับนิสิตนักศึกษาทั้งสิ้น 2,622 คน ย้ำอ่านรายละเอียดประกาศให้ชัดเจน เริ่มเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะทางเว็บไซด์ของสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือก ‪2-20 พ.ย.‬63

วันนี้(21 ..2563)ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) .นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กสพท.) .พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมจัดสอบคัดเลือกกสพท. รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ .ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2564 ของ กสพท.

.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ปีการศึกษา 2564 กสพท.เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคสรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ ทปอ. โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. และกำหนดเทียบ ให้ กสพท. เป็นเสมือน 1 มหาวิทยาลัย มี 55 สาขาวิชา ส่วน กสพท. จะสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ทางเว็บไซด์ของสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือก โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 2-20 พ.ย.63 สอบวันที่ 10 เม.ย.63 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณ วันที่ 27 เม.ย.63 

.พญ.บุญมี กล่าวว่า ขอย้ำให้ผู้เข้าสอบต้องอ่านระกาศให้ละเอียด ชัดเจน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้อ่านอย่างละเอียด ส่วนการแต่งกายของผู้สมัครสอบในกลุ่มเด็กซิ่ว ขอให้แต่งตัวด้วยชุดสุภาพ และไม่ควรแต่งชุดนักเรียน เนื่องจากพ้นสภาพจากโรงเรียนเดิมมาแล้ว อีกทั้งจะทำให้การตรวจสอบมีความยุ่งยากมากขึ้น  

ทั้งนี้ สำหรับคณะ/สถาบัน และจำนวนรับ มีทั้งสิ้น 55 หลักสูตร รับจำนวน 2,622 คน ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176  คน จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  30 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 55 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 109  คน โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 24 คน ศิริราชพยาบาล มม. 260 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลราชวิถี) 40 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลเลิดสิน)13 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 150 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..)40 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช(นมร.) 20 คน วชิรพยาบาล-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 คน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) 12 คน  มหาวิทยาลับบูรพา(มบ.)30คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) 16คน  มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 คน มม. 83 คน มช. 15 คน .. 25 คน มศว 58 คน มข. 15 คน มธ. 25 คน มน. 40 คน มทส. 10 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 120 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) 65 คน มข. 10 คน มช.30 คน มม. 40 คน มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 20 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส )10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ตะวันออก  30 คน มทร.ศรีวิชัย10 คน .. 10 คน

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 71  คน จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) 80 คนมม. 140 คน มช. 85 คน มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน มศว (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 20 คน มธ. 30 คน มมส. (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน  มบ. 120 คน มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 20 คน มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)  10 คน    

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง