"EV"ป้ายแดงโตท่ามกลางโควิด

"EV"ป้ายแดงโตท่ามกลางโควิด

รถยนต์ป้ายแดงกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าพบว่ายังมีการจดทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเพิ่มเทียบกับปีที่ผ่านมาจะยังแนวโน้มลดลงก็ตาม ชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี ทั้งกลุ่ม BEV และ HEVและ PHEV มีการขอจะทะเบียนป้ายแดงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์โควิด

สถาบันยานยนต์ เผยถึงสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เดือนก.ค. 2563  ที่พบว่าสอดคล้องกับผลสำรวจความเห็นของผู้บริโภค โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์ใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง  แต่ผู้บริโภคกลับมีความเห็นว่ายังคงไม่เหมาะสมที่จะซื้อรถยนต์ใหม่ในเดือนก.ค.

โดยพบว่าการผลิต จำหน่าย หรือส่งออก รถยนต์ทุกชนิดชะลอตัวสาเหตุหลักมากจาภาวะเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องจากโควิด-19 ส่งผลให้สถาบันการณ์เงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รถยนต์ป้ายแดงกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าพบว่ายังมีการจดทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเพิ่มเทียบกับปีที่ผ่านมาจะยังแนวโน้มลดลงก็ตาม ชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี ทั้งกลุ่ม BEV และ HEVและ PHEV มีการขอจะทะเบียนป้ายแดงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์โควิด 

ทั้งนี้ ยานยนต์แห่งอานาคตคือหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี