นิติศาสตร์ มธ. แจงปมปิดร้าน 'ยิ้มสู้คาเฟ่'

นิติศาสตร์ มธ. แจงปมปิดร้าน 'ยิ้มสู้คาเฟ่'
3 ตุลาคม 2563
1,169

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกหนังสือชี้แจกรณี "ร้านยิ้มสู้คาเฟ่" สาขาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ยืนยันกระบวนการโปร่งใส

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกหนังสือชี้แจงกรณี "ร้านยิ้มสู้คาเฟ่" สาขาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปิดตัวลง ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจทำให้คนพิการหลายคนที่ทำงานอยู่สาขานี้ต้องตกงาน ขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ 

คำชี้แจงของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ กรณีการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มในพื้นที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญา ของร้านกาแฟยิ้มสู้  ซึ่งให้บริการเครื่องดื่มแก่บุคลากรและนักศึกษาในบริเวณพื้นที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บนสื่อ สังคมออนไลน์นั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ("คณะนิติศาสตร์") ขอชี้แจงดังต่อไปนี้

1. การที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินการคัดเลือก ผู้ให้บริการเครื่องดื่มเมื่อสัญญากับผู้ให้บริการรายเดิมสิ้นสุดลง เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติภายใต้กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการเครื่องดื่มในพื้นที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ปี 2561 โดยสัญญได้สิ้นสุดในช่วงกลางปี 2563 

อย่งไรก็ตามเนื่องจากในช่วงเวลา มีการปิดมหาวิทยาลัยเนื่องจกการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ได้ผ่อนผันให้ผู้ให้บริการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้บริการต่อไปได้โดยไม่เสียค่เช่า คณะนิติศาสตร์จึงอนุญาตให้ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ให้บริกาต่อไป โดยไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด จนกระทั่งสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

2. เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติในเดือนสิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการตามหลักกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้เสนอตัวเข้ารับการคัดเลือก 2ราย ได้แก่ ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ และ Cafe Amazon คณะนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน 14 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาโดยคณะกรรมการทำกรประเมินในสองส่วน 

ส่วนแรกเป็นการประเมิน 9 รายการ เช่น ชั้นตอนทางธุรการความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร การจัดเตรียมอาหาร การให้บริการ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอคำตอบแทน โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน แยกกันประเมินแล้วจึงนำผลคะแนนมารวมกัน ปรากฏว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ได้คะแนนรวม 1,059  คะแนน Cate Amazon ได้คะแนน รวม1,092 คะแนน 

ส่วนที่สองเป็นการประเมินรสชาติ ปริมาณ ความหมาะสมของราคา ความน่ารับประทานและความสะอาด โดยคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ตัวแทนของประชาคมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษของคณะนิติศสตร์ทุกหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์เข้ามามีส่วนร่วมในการประมินส่วนที่สองนี้ มีผู้เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 44 คน โดยผู้ประเมินแต่ละคนแยกกันประเมินแล้วจึงนำผลคะแนนมารวมกัน ปรากฎว่าร้านยิ้มสู่คาเฟ่ได้คะแนนรวม 856.5 คะแนน Cate Amazon ได้คะแนนรวม1.011 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้งสองส่วน Cate Amazon ได้รับคะแนนมากกว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่

3.วิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกใช้ในครั้งนี้ เป็นวิธีการคัดเลือกแบบเดียวกันกับที่ใช้ในการคัดเลือกเมื่อปี 2561 ซึ่งร้านยิ้มสู้คาเฟ่ได้รับการคัดเลือก

4. คณะกรรมการคัดเลืกเล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจมีต่อลูกจ้างที่เป็นคนพิการของร้านยิ้มสู้คาเฟ่ จึงได้สอบถามความเป็นไปได้ที่ Cate Amazon จะว่าจ้างลูกจ้างที่เป็นคนพิการต่อไป ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่ง Cate Amazon ตอบรับที่จะว่าจ้างลูกจ้างที่เป็นคนพิการต่อไปหากได้รับการคัดเลือก

5.คณะกรรมการอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตัดเลือกเพื่อเสนอให้คณบดีคณะนิติศาสตร์ พิจารณาว่าจะเห็นชอบกับผลการคัดเลือกหรือไม่ ในกรณีที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ เห็นชอบก็จะดำเนินการทำสัญญากับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป 

160171311374

คณะนิติศาสตร์ ขอยืนยันว่า นับถึงเวลาที่เผยแพร่คำชี้แจงนี้คณะกรรมการคัดเลือกยังจัดทำรายงานการคัดเลือกไม่แล้วเสร็จ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบกับผลการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยปกติแล้วการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบจะดำเนินการภายหลังจากที่คณบดีคณะนิติศสตร์ ให้ความเห็นชอบกับผลการคัดเลือกแล้ว

6. อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการจัดทำรายงานผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ได้แจ้งผลการประเมินร้านกแฟยิ้มสู้อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติในกรณีที่ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ทราบว่า ในกรณีที่ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ไม่ได้รับการต่อสัญญา ร้านยิ้มคาเฟ่จะได้รับอนุญาตให้บริการต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ไม่เคยกำหนดให้ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ยุติการให้บริการและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยที่ยังคิดอัตราค่าเช่าเต็มเดือนพฤศจิกายนแต่อย่างใด

7.คณะนิติศาสตร์ ต้องขออภัยที่การสื่อสารภายในก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสร้างความไม่สบายใจให้กับศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป แต่ขอยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกที่ได้ดำเนินการมาแล้ว มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับผลการคัดเลือกนั้น คณบดีคณะนิติศาสตร์ จะพิจารณาถึงการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายความเป็นธรรม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการทั่วไป ตลอดจนลูกจ้างที่เป็นคนกาของร้านยิ้มคาเฟ่ หากร้านยิ้มสู้คาเฟ่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญา คณะนิติศาสตร์ จะดำนินการทุกวิถีทางที่จะให้ลูกจ้างที่เป็นคนพิการได้ทำงานต่อไปกับผู้ให้บริการใหม่ บนพื้นฐานของความสมัครใจของลูกจ้างแต่ละคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ตุลาคม 2563

160171299978

160171298774

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง