แต่งตั้งซี 10 กระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งซี 10 กระทรวงศึกษาธิการ
29 กันยายน 2563
196

ครม.แต่งตั้งซี 10 ศธ.จำนวน 8 ราย เพิมประสิทธิ์ภาพในการขับเคลื่อนการศึกษา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 8ราย ดังนี้ 1.นายธนู  ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ. 2.นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ.

3.นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการ ศธ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ. 4.นายวรัท พฤษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการ ศธ. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 5.นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

6.นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขา กอศ. 7.นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการศธ.ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา และ 8.ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการ ศธ.ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า การแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งบุคคลากรให้ตรงต่อความต้องการและความขาดแคลนของแต่ละองค์กรหลักอย่างแท้จริง เพื่อให้เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาในหลายๆส่วน เช่นส่วนของอาชีวศึกษาแต่งตั้ง นายมณฑล ภาคสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขา กอศ.ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ก็จะสามารถมาช่วยในการเพิ่มอัตรากำลังของครูอาชีวศึกษาที่เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหลังจากนี้อาชีวศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ต้องการครูและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบ และ ในเรื่องของอาชีวศึกษาเอกชน ที่สังกัด กอศ.แต่ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้รับการขับเคลื่อนเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการในระดับ 10 ของ ศธ.ในส่วนที่เหลือนั้นจะพิจารณาหลังจากนี้โดยคัดเลือกจากบุคคลากรที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการศึกษาในแต่ละภาคส่วนให้เกิดมากที่สุดต่อไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง