ทส.ย้ำ '1 คน 1 ตำบล' ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ทส.ย้ำ '1 คน 1 ตำบล' ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8 กันยายน 2563
330

รมต.วราวุธ-ปลัด ทส. ย้ำ "1 คน 1 ตำบล" ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ในยามที่ประเทศชาติต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อประคับประคอง และฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ให้ผ่านไปด้วยดี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่สร้างความลำบาก และก่อวิกฤตทุกหย่อมหญ้า ปัญหาหลักคือ การที่ประชาชนไม่มีงานทำ ขาดรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพราะที่ที่เคยทำงานอยู่แต่เดิมปิดตัวลงจำนวนมาก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ทส.ทำโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19" ใช้ประมาณ 445,176,000 บาท จ้างงาน 16,488 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

159954544621

โดยการจ้างงานทั้งหมด แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,225 อัตรา 2.กรมป่าไม้ ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้" จำนวน 5,058 อัตรา 3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำนวน 3,500 อัตรา 4.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา

"โครงการนี้ จ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกตำบล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้" รัฐมนตรีทส. กล่าว

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าวว่า นอกเหนือจากงบประมาณกลาง ที่ทส.ได้รับมาเพื่อนำไปจ้างให้ประชาชนมีงานทำแล้ว ล่าสุดนั้น ทส.ได้ทำเรื่องขอใช้งบเงินกู้จากพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านบาท จากรัฐบาลสำหรับการนำมาจ้างงานในหน่วยงานต่างๆของทส.ประมาณ 10,000 อัตรา ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องจากที่เคยทำก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ โดยหลังจากนี้จะนำไปจ้างงานต่อ ผู้ได้รับการว่าจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เท่าเดิม โดยจ้างงานต่อไปอีก 3 เดือน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ สำนักงานปลัดทส.งานที่ทำเช่น ปลูกป่า ทำแนวกันไฟ และเก็บข้อมูลหน่วยงานต่างๆ

159954546316

"ผู้ต้องการสมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่กิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ4.ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด5.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัด6.เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ กพ.รับรอง7.เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19)8.มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดำเนินโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ

" 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"9.ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น มาตรการเยียวยา 5,000 บาท(3 เดือน) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นต้น10.มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยได้รับค่าจ้างงวดละ 9,000 บาท/คน/งวด รวม 3 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท/คน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563" ปลัดทส.กล่าว

159954547680

159954549331

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง